» Avís legal

Avís legal

Sobre la propietat

De conformitat amb el que disposen els articles 10 i 11 del Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a l’Entitat propietària del lloc web ubicat a l’adreça d’Internet www.fotollofriu.es

TITULAR DE LA PÀGINA WEB
 
Inscrit en el registre mercantil de les Illes Balears:
 
Denominació social: VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL
CIF: B07696990
Domicili: Carrer Felip II núm 21, Palma (Illes Balears)
Correu electrònic: info@fotollofriu.es
Telèfon: (034) 971.205.239
TOM: 1450
FOLI: 150
FULL: PM 18408
SECCIÓ: 8
ACTIVITAT: Fotografia

Per navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per registrar-se i poder accedir als serveis oferts per WWW.FOTOLLOFRIU.ES, s’hauran d’acceptar les condicions de servei:

a) L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.

b) Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran fer servir aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL.

Ús correcte de la pàgina web

a) Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web WWW.FOTOLLOFRIU.ES. La utilització d’aquesta web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des de l’accés i inici de la navegació per la mateixa. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix l’entitat a la web a la qual s’accedeix.

b) A través de la pàgina web, VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL. facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.

c) La pàgina web té caràcter gratuït per als Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

d) Amb caràcter general per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, VIDEO-FOTOGRAFIA LLOFRIU SL condiciona la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’Usuari. L’esmentat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les condicions particulars que, si escau, el regulin.

e) L’usuari s’obliga des de l’acceptació a realitzar un ús de la pàgina web WWW.FOTOLLOFRIU.ES, els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix a través de la pàgina web WWW.FOTOLLOFRIU.ES.

Modificacions

L’entitat es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. De la mateixa manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del web.

Enllaços amb tercers

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. L’entitat no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des del web de l’entitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina web són titularitat exclusiva de l’entitat i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a l’entitat l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de l’entitat sobre la pàgina i/o els seus continguts.

L’entitat es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la mateixa.

Notificacions

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre l’entitat i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic info@fotollofriu.es. Les comunicacions de l’entitat a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest al registrar-se en la pàgina web WWW.FOTOLLOFRIU.ES. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o la contractació dels serveis en ell oferts, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

Legislació aplicable. Submissió a fur

Les presents condicions, es regiran per la legislació espanyola, que serà d’aplicació en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

© FOTO LLOFRIU, Fotografía profesional para eventos sociales y publicitarios Up